Inschrijfvoorwaarden

U kunt zichzelf of een ander inschrijven voor een IAB-cursus door toezending van een IAB-inschrijfformulier, dat is ondertekent door de cursist en door de contractant. Het IAB brengt € 50,- inschrijfkosten in rekening. De inschrijfkosten zijn verwerkt in de cursusprijs. Bij overtekening van de cursus hanteert het IAB de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. Indien wij u niet kunnen plaatsen nemen wij z.s.m. contact met u op. Uw inschrijving wordt geacht door het IAB te zijn aanvaard als wij u een schriftelijke inschrijfbevestiging hebben gestuurd. De studieovereenkomst vangt aan zodra u deze bevestiging heeft ontvangen. Het IAB behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Bij acceptatie van uw inschrijving, verplicht het IAB zich tot een inspanning het cursusprogramma zoals beschreven in de cursusdocumentatie zonder ingrijpende wijzigingen ten uitvoer te brengen.

 

Betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.De financiële verplichting van de contractant t.o.v.het IAB vervalt niet door het niet bezoeken van de les door de cursusdeelnemer. Van wanbetaling is sprake als het cursusgeld niet voor aanvang van de cursus is voldaan. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant.

 

Annuleringsvoorwaarden

Alleen schriftelijke annuleringen, verstuurd en gericht aan het IAB, neemt het IAB in overweging. Als annuleringsdatum hanteert het IAB daarbij de datum poststempel van uw annuleringsbrief of email.
Uw annuleringsdatum wordt door het IAB altijd gerelateerd aan de startdatum van de cursus. Vindt uw annulering eerder dan drie weken voor de aanvangsdatum van de cursus plaats, dan wordt u € 250,- annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleert u binnen drie weken voor de aanvangsdatum van de cursus dan dient u het volledige cursusgeld te voldoen.

 

Klachten

Heeft u klachten m.b.t. de cursus, dan kunt u zich wenden tot het IAB. U kunt uw bericht sturen naar info@iabopleidingen.nl.
tel./fax 030.2630600 / 030.2630606

 

Auteurs- en eigendomsrecht

De cursusprijs omvat het door het IAB verstrekt studiemateriaal. Van dit materiaal blijven de rechten aan de oorspronkelijke auteurs, wier rechten het IAB handhaaft. Niets uit het IAB studiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder schriftelijke toestemming van het IAB.